Felhasználási és üzleti feltételek

Felhasználási és üzleti feltételek

TIARA 2000 Kft.

8000 Székesfehérvár, Rába utca 20.

Adószám: 11452999-2-07

Cégjegyzék szám: 07-09-017126

A jelen Felhasználási és üzletszabályzat tartalmazza az Tiara 2000 Kft. (továbbiakban: Eladó) internetes weboldalán, azaz az koimania.hu portálon kiajánlott termékeket Felhasználók, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő az koimania.hu portálon éles megrendelést nem tud leadni, kizárólag előjegyzést vagyis ajánlatkérést tud elküldeni amivel  egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen weboldal felhasználási feltételeit. Az Tiara 2000 Kft. fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Felhasználóknak küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa.

1. A előjegyzés és szerződés létrejötte

 • Az koimania.hu portál gyakorlati kezelésével kapcsolatos információkat az aktuális funkcióknál feltüntettük. Tovább információ telefonon kérhető.
 • Az Tiara 2000 Kft. az előjegyzésre vonatkozó összes adatot titkosított adatbázisban, harmadik fél számára nem elérhető módon tárolja. A rendszer működése érdekében a felhasználó számítógépén „cookie’-k kerülnek letárolásra.
 • Az oldalon előjegyzés leadását követően az koimania.hu portál üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Felhasználónak, amely az ajánlatkérés visszaigazolásának minősül, illetve az előjegyzés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítást nyugtázza.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az koimania.hu portálon végrehajtott előjegyzéseket követően az Tiara 2000 Kft. által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolás következményeként a megrendelt termékre közötte és az Tiara 2000 Kft. között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra és iktatásra, amely utólag is hozzáférhető. A szerződéskötés lehetséges nyelve a magyar nyelv.

2. Szállítási feltételek

 • Az koimania.hu portálon megtalálható termékek szállítási határideje készlettől függően általában 2-3 munkanap, de legfeljebb 16 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Felhasználó részére az e-mailben vagy telefonon megrendelt és raktárkészletén lévő terméket személyesen az üzletben átadja vagy futárszolgálat útján, utánvétellel kiszállítatja.
 • A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a cégünk általi beszerzés idejének függvénye, amelyet az Tiara 2000 Kft. munkatársa minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.
 • A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a Tiara 2000 Kft.-től megrendelt, megvásárolt terméket átvette.
 • Az Tiara 2000 Kft. a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát és a Jótállási jegyet.

3. Árak, fizetési mód és fizetés

 • Az koimania.hu oldalon a termékek pontos és aktuális árára vonatkozó információt a Felhasználó az előjegyzés funkció használatával kérhet.
 • Az Tiara 2000 Kft. bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és a termékek árait. Készleten nem lévő termék esetén az árakról és a várható szállítási időkről tájékoztató jellegű információt tudunk adni, melyek minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.
 • Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.
 • A termékek vételárának kifizetési módját az ajánlat elfogadása után a Vevő egyezteti az Eladóval telefonon, személyesen vagy e-mailben.
 • A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Tiara 2000 Kft. jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.
 • Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.
 • Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Tiara 2000 Kft. bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.
 • Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Tiara 2000 Kft-nek vagy megbízottjának.

4. A jótállás (garancia), szavatosság

 • Tiara 2000 Kft. a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.
 • Az Tiara 2000 Kft. fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

 • A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Tiara 2000 Kft. semminemű egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

 • Az Tiara 2000 Kft. nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.
 • Az Tiara 2000 Kft. nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem. A Vevő által a termékeken használt, tárolt, képzett adatok rendszeres mentése a Vevő kötelezettsége.
 • Az Tiara 2000 Kft. továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.
 • Az Tiara 2000 Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A termék visszaszolgáltatása

 • A Vevő az Tiara 2000 Kft-vel kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.
 • A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát személyi számítógépre vonatkozó szoftver esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.
 • A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Tiara 2000 Kft-hez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal (nyilatkozat minta itt letölthető>) gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.
 • A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Tiara 2000 Kft. az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt (ideértve például a szoftvereket, kézikönyveket, vezetékeket, dokumentációt). Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Tiara 2000 Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Tiara 2000 Kft. követelheti a fogyasztótól a (visszaszolgáltatott) áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.
 • Amennyiben a terméket az Tiara 2000 Kft. üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Tiara 2000 Kft. a terméket kicseréli.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy az Tiara 2000 Kft. tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Tiara 2000 Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Rába utca 20.

Telefon: 36 20 8020100

E-mail: koimania@koimania.hu

Weboldal: https://www.koimania.hu

Az Tiara 2000 Kft. az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Tiara 2000 Kft. elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni .

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Tiara 2000 Kft. köteles öt évig megőrizni.

Az Tiara 2000 Kft. az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon 9:00-18:00 között fogadja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Tiara 2000 Kft. és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Tiara 2000 Kft-val való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az Tiara 2000 Kft. egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.

Jelen Üzletszabályzat 2016. április 04-től érvényes visszavonásig.